UTBILDNINGSFÖRETAGENS KVALITETSAUKTORISATION
Almega Utbildningsföretagen

Vi auktoriserar utbildnings- och matchnings­branschen Utbildnings­företagen auktoriserar svenska utbildnings- och matchnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen och arbetsförmedlingstjänster. Den ger en trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning, men också för dig som ska söka en matchningstjänst.

Utbildningsföretagen erbjuder möjlighet till två olika auktorisationer: En för utbildningsföretag, en för matchningsföretag.

Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation för utbildningsföretag innehåller totalt 8 kvalitetskriterier:

 1. Kompetensbehov. Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.
 2. Relevanta utbildningar. Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknads-relevans i sina utbildningar.
 3. Struktur. Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
 4. Pedagogik. Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättning-ar att nå sina mål med utbildningen.
 5. Personell kompetens. Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.
 6. Metodutveckling. Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.
 7. Resultatuppföljning. Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.
 8. Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation för matchningsföretag innehåller totalt 7 kvalitetskriterier:

 1. Kompetensbehov och relevanta tjänster. Matchningsföretaget har god kunskap om och håller sig uppdaterade om arbetsmarknadens kompetensbehov samt säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sitt utbud.
 2. Struktur. Matchningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med tjänsten.
 3. Arbetssätt. Matchningsföretagets arbetssätt ger deltagarna förutsättningar att nå målen med tjänsten.
 4. Personell kompetens. Matchningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i verksamheten har rätt kompetens.
 5. Metodutveckling. Matchningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i verksamheten.
 6. Resultatuppföljning. Matchningsföretaget följer upp och redovisar tjänsternas resultat.
 7. Systematiskt kvalitetsarbete. Matchningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

KONTROLL AV KVALITET

Utbildningsföretagens intyg för kvalitetsauktorisation Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare och revideras regelbundet, men upphör om medlemsföretaget vid något tillfälle ej uppfyller ingående kriterier eller villkoren för medlemskap i Utbildningsföretagen.

För vart och ett av de ingående kvalitetskriterierna ovan skall medlemsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.

Underlaget bedöms av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd som därefter ger rekommendation till Utbildnings­företagens styrelse, som beslutar om auktorisation ska beviljas. För en visuell beskrivning av auktorisationsprocessen, klicka här.

Auktorisationsnämnden ansvarar även för uppföljande revision, tillsyn och granskningar av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven.